صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰.۶۱ ۱.۶ ۸۱۶.۴۶ ۳۳,۲۹۵.۲۸
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰.۶۴ ۱.۳۳ ۹۳۱.۳ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱.۰۴ ۱.۴ ۴,۳۴۱.۵۹ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۱۲ ۰.۲۹ ۵۲.۲۸ ۱۸۴.۱۲
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰.۲۸ ۰.۰۸ ۱۸۱.۱ ۳۴.۰۷
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰.۲۸ ۰.۲۲ ۱۷۶.۸۲ ۱۲۳.۶۶
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰.۰۸ (۰.۱۲) ۳۵.۶۹ (۳۴.۵۱)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۲۳ ۰.۱۱ ۱۳۳.۸۲ ۴۸.۲
۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۴۹.۳۳ ۴۷.۳۹
۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۰.۴) (۰.۴۱) (۷۷.۲۱) (۷۷.۳۸)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰.۳۹ (۰.۱۲) ۳۲۱.۳۳ (۳۴.۳۶)
۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ (۰.۱۳) (۰.۵۱) (۳۶.۹۸) (۸۴.۲۶)
۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ (۰.۱۲) (۰.۳۵) (۳۴.۷) (۷۲.۳)