صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ - تمدید فعالیت صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ۱۸ شهریور ۱۴۰۲- تمدید فعالیت صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۰ اردیبهشت۱۴۰۲- ساعت۱۱ تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۰ اردیبهشت۱۴۰۲- ساعت۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تایید صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ساعت ۱۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰- ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰- ساعت ۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صندوق مشترک امین آوید تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ تایید صورتجلسه مجمع سالانه ۲۸ مهر-ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ تایید صورتجلسه مجمع ۲۸ مهر- تغییر هزینه ها ساعت ۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورتجلسه امیدنامه ای مجمع ۲۸ مهر ۱۳۹۹ صندوق مشترک امین آوید تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تایید صورتجلسه مجمع ۲۹ شهریور- تمدید فعالیت تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ صورتجلسه امیدنامه ای مجمع مورخ ۷ تیر ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۶ دی ۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ تایید امیدنامه ای جدید صندوق- تغییرات مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورتجلسه مجمع ۱۲ آبان ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورتجلسه مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ تغییرات امید نامه مبنی بر تغییر نوع صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ تغییرات کارمزد مدیر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ تغییرات امید نامه در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ مدت اعتبار صندوق و افزایش حداقل تعداد واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ تغییر نوع صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ تغییرات امید نامه در خصوص افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ تغییرات امید نامه در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ اعمال تغییرات امید نامه در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ اعمال تغییرات امیدنامه در خصوص تغییرات بند امیدنامه بند ۹ تغییرات امیدنامه