صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴,۶۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۵,۳۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۷۵,۲۹۲,۹۸۰,۶۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۳۰۱,۳۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۱۸۱,۸۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۱۸۱,۸۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۱۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱۸,۳۰۱,۳۰۶ ۱۸,۱۸۱,۸۵۰ ۱۸,۱۸۱,۸۵۰ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۷۵,۲۹۲,۹۸۰,۶۱۸
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۸,۳۱۳,۶۱۹ ۱۸,۱۹۴,۴۴۵ ۱۸,۱۹۴,۴۴۵ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۷۶,۱۰۷,۰۹۷,۰۰۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱۸,۳۰۴,۳۸۹ ۱۸,۱۸۵,۵۵۶ ۱۸,۱۸۵,۵۵۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۷۵,۵۳۲,۵۰۹,۲۹۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۱۸,۴۷۰,۲۸۱ ۱۸,۳۵۰,۳۱۸ ۱۸,۳۵۰,۳۱۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۸۶,۱۸۲,۹۰۱,۵۱۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۱۸,۴۷۱,۵۶۴ ۱۸,۳۵۱,۶۰۰ ۱۸,۳۵۱,۶۰۰ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۸۶,۲۶۵,۷۸۰,۰۳۰
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۸,۴۷۲,۸۲۵ ۱۸,۳۵۲,۸۶۱ ۱۸,۳۵۲,۸۶۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۸۶,۳۴۷,۳۱۵,۱۸۸
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۸,۵۶۵,۷۷۹ ۱۸,۴۴۵,۱۴۲ ۱۸,۴۴۵,۱۴۲ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۹۲,۳۱۲,۳۹۸,۹۲۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۸,۴۶۸,۵۸۴ ۱۸,۳۴۸,۹۶۸ ۱۸,۳۴۸,۹۶۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۸۶,۰۹۵,۶۳۰,۰۱۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۸,۴۶۱,۶۷۵ ۱۸,۳۴۱,۷۰۲ ۱۸,۳۴۱,۷۰۲ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۸۵,۶۲۵,۹۶۳,۴۷۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۸,۵۶۴,۶۲۹ ۱۸,۴۴۳,۹۵۷ ۱۸,۴۴۳,۹۵۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۹۲,۲۳۵,۸۲۳,۹۳۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۸,۶۴۰,۲۳۸ ۱۸,۵۱۹,۰۵۵ ۱۸,۵۱۹,۰۵۵ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۹۷,۰۹۰,۲۴۷,۱۴۹
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۸,۶۴۱,۴۳۶ ۱۸,۵۲۰,۲۵۴ ۱۸,۵۲۰,۲۵۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۹۷,۱۶۷,۷۱۴,۱۷۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۸,۶۴۲,۶۴۱ ۱۸,۵۲۱,۴۵۸ ۱۸,۵۲۱,۴۵۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۱۹۷,۲۴۵,۵۷۶,۸۳۰
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۸,۷۲۱,۱۵۲ ۱۸,۵۹۹,۴۳۶ ۱۸,۵۹۹,۴۳۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۲۰۲,۲۸۶,۱۴۶,۱۰۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۸,۸۱۰,۷۹۴ ۱۸,۶۸۷,۹۳۷ ۱۸,۶۸۷,۹۳۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۲۰۸,۰۰۶,۹۱۶,۹۵۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۸,۷۶۰,۳۵۹ ۱۸,۶۳۷,۶۹۷ ۱۸,۶۳۷,۶۹۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۲۰۴,۷۵۹,۳۸۷,۰۹۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۸,۷۹۲,۲۷۴ ۱۸,۶۶۹,۴۷۷ ۱۸,۶۶۹,۴۷۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۲۰۶,۸۱۳,۶۶۲,۳۸۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۸,۷۶۴,۵۱۵ ۱۸,۶۴۱,۹۰۴ ۱۸,۶۴۱,۹۰۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۲۰۵,۰۳۱,۳۳۰,۳۳۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۸,۷۶۵,۷۶۶ ۱۸,۶۴۳,۱۵۵ ۱۸,۶۴۳,۱۵۵ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۲۱ ۱۵۳,۸۰۸ ۶۴,۶۴۱ ۱,۲۰۵,۱۱۲,۲۰۷,۵۲۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۸,۷۶۶,۹۹۹ ۱۸,۶۴۴,۴۲۹ ۱۸,۶۴۴,۴۲۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۴۵ ۱۵۳,۷۸۷ ۶۴,۶۶۲ ۱,۲۰۵,۵۸۶,۰۵۳,۱۴۷
  مشاهده همه