صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۰۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۴,۹۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۲۷,۲۱۷,۸۸۹,۸۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۰۰۲,۳۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۸۷۹,۴۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۸۷۹,۴۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۱۹,۰۰۲,۳۰۵ ۱۸,۸۷۹,۴۰۴ ۱۸,۸۷۹,۴۰۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۶ ۶۵,۰۰۳ ۱,۲۲۷,۲۱۷,۸۸۹,۸۵۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱۹,۰۰۳,۵۱۲ ۱۸,۸۸۰,۶۱۱ ۱۸,۸۸۰,۶۱۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۶ ۶۵,۰۰۳ ۱,۲۲۷,۲۹۶,۳۸۴,۶۸۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۹,۰۰۴,۷۲۵ ۱۸,۸۸۱,۸۲۴ ۱۸,۸۸۱,۸۲۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۶ ۶۵,۰۰۳ ۱,۲۲۷,۳۷۵,۲۰۶,۱۵۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۸,۸۷۸,۷۴۸ ۱۸,۷۵۶,۷۱۸ ۱۸,۷۵۶,۷۱۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۶ ۶۵,۰۰۳ ۱,۲۱۹,۲۴۲,۹۲۲,۷۱۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۹,۰۶۰,۳۵۲ ۱۸,۹۳۷,۲۲۲ ۱۸,۹۳۷,۲۲۲ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۶ ۶۵,۰۰۳ ۱,۲۳۰,۹۷۶,۲۱۱,۲۰۴
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۹,۴۲۹,۱۲۴ ۱۹,۳۰۳,۴۷۰ ۱۹,۳۰۳,۴۷۰ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۶ ۶۵,۰۰۳ ۱,۲۵۴,۷۸۳,۴۸۰,۶۴۶
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۹,۴۶۸,۷۳۳ ۱۹,۳۴۳,۶۳۱ ۱۹,۳۴۳,۶۳۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۶ ۶۵,۰۰۳ ۱,۲۵۷,۳۹۴,۰۶۴,۶۶۴
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۹,۵۳۸,۷۱۸ ۱۹,۴۱۳,۵۱۸ ۱۹,۴۱۳,۵۱۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۶ ۶۵,۰۰۳ ۱,۲۶۱,۹۳۶,۹۰۱,۲۵۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۹,۵۴۰,۰۷۹ ۱۹,۴۱۴,۸۷۸ ۱۹,۴۱۴,۸۷۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۶ ۶۵,۰۰۳ ۱,۲۶۲,۰۲۵,۳۴۶,۷۴۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۹,۵۴۱,۴۶۲ ۱۹,۴۱۶,۲۶۱ ۱۹,۴۱۶,۲۶۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۵ ۱۵۳,۴۴۶ ۶۵,۰۰۳ ۱,۲۶۲,۱۱۵,۲۳۳,۷۸۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۹,۶۹۴,۷۳۰ ۱۹,۵۶۸,۶۶۶ ۱۹,۵۶۸,۶۶۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۱ ۶۵,۰۰۸ ۱,۲۷۲,۱۱۹,۸۲۳,۹۴۵
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۹,۷۱۳,۰۵۵ ۱۹,۵۸۳,۴۶۹ ۱۹,۵۸۳,۴۶۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۱ ۶۵,۰۰۸ ۱,۲۷۳,۰۸۲,۱۵۰,۸۲۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۹,۷۴۱,۶۲۳ ۱۹,۶۱۱,۸۶۴ ۱۹,۶۱۱,۸۶۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۱ ۶۵,۰۰۸ ۱,۲۷۴,۹۲۸,۰۳۳,۱۸۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۹,۷۴۲,۴۰۰ ۱۹,۶۱۲,۶۴۶ ۱۹,۶۱۲,۶۴۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۱ ۶۵,۰۰۸ ۱,۲۷۴,۹۷۸,۸۹۳,۶۷۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۹,۴۴۷,۲۲۵ ۱۹,۳۱۹,۵۰۷ ۱۹,۳۱۹,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۱ ۶۵,۰۰۸ ۱,۲۵۵,۹۲۲,۵۳۲,۵۴۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۹,۴۴۸,۶۴۶ ۱۹,۳۲۰,۹۲۸ ۱۹,۳۲۰,۹۲۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۱ ۶۵,۰۰۸ ۱,۲۵۶,۰۱۴,۹۱۶,۳۳۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۹,۴۵۰,۰۶۸ ۱۹,۳۲۲,۳۵۰ ۱۹,۳۲۲,۳۵۰ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۱ ۶۵,۰۰۸ ۱,۲۵۶,۱۰۷,۳۴۳,۵۴۹
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۹,۰۶۳,۱۰۵ ۱۸,۹۳۸,۰۵۴ ۱۸,۹۳۸,۰۵۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۱ ۶۵,۰۰۸ ۱,۲۳۱,۱۲۵,۰۴۲,۳۸۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۹,۰۲۸,۱۳۱ ۱۸,۹۰۳,۳۳۸ ۱۸,۹۰۳,۳۳۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۴۴۱ ۶۵,۰۰۸ ۱,۲۲۸,۸۶۸,۱۷۶,۱۷۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۹,۱۵۱,۸۹۳ ۱۹,۰۲۶,۲۶۰ ۱۹,۰۲۶,۲۶۰ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۴ ۱۵۳,۴۴۱ ۶۵,۰۰۸ ۱,۲۳۶,۸۵۹,۰۹۹,۷۷۲
  مشاهده همه