صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۵۴۵,۰۷۱ ۴۶.۳۸ % ۵۷۱,۴۹۱ ۴۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۲۸ ۱.۰۳ % ۴۶,۴۷۶ ۳.۹۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۵۴۵,۰۷۱ ۴۶.۳۸ % ۵۷۱,۴۹۱ ۴۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۲۸ ۱.۰۳ % ۴۶,۴۶۰ ۳.۹۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۵۳۶,۸۴۱ ۴۶.۰۳ % ۵۷۰,۸۲۶ ۴۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۷۴ ۰.۵۹ % ۵۱,۶۹۸ ۴.۴۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۵۳۶,۸۴۱ ۴۶.۰۳ % ۵۷۰,۸۲۶ ۴۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۷۴ ۰.۵۹ % ۵۱,۶۸۲ ۴.۴۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۵۴۰,۱۶۴ ۴۵.۷۲ % ۵۸۲,۶۹۷ ۴۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۹۶ ۰.۹ % ۴۷,۹۴۴ ۴.۰۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۵۴۰,۱۶۴ ۴۵.۷۲ % ۵۸۲,۶۹۷ ۴۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۴۵ ۰.۸۹ % ۴۷,۹۷۸ ۴.۰۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۵۴۰,۱۶۴ ۴۵.۷۲ % ۵۸۲,۶۹۷ ۴۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۴۵ ۰.۸۹ % ۴۷,۹۶۳ ۴.۰۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۵۴۴,۷۴۸ ۴۵.۷۷ % ۵۸۶,۷۴۷ ۴۹.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۵۱ ۱.۰۲ % ۴۶,۵۷۱ ۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۵۴۱,۶۷۸ ۴۵.۰۹ % ۵۸۷,۸۱۳ ۴۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۰۲ ۲ % ۴۷,۷۱۵ ۳.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۵۳۹,۶۵۴ ۴۴.۹۵ % ۵۸۷,۵۸۱ ۴۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۷۴ ۲.۱۴ % ۴۷,۶۸۶ ۳.۹۷ % ۰ ۰ %