صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۴۶۸,۷۱۴ ۳۰.۸۳ % ۹۰۲,۲۰۴ ۵۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۹۴۹ ۷.۹۵ % ۲۸,۶۲۷ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۴۵۸,۰۶۹ ۳۰.۳۱ % ۹۰۳,۸۵۸ ۵۹.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۹۴۸ ۸ % ۲۸,۵۵۷ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۴۵۳,۴۵۲ ۳۰.۱۹ % ۸۹۹,۰۶۸ ۵۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۹۴۸ ۸.۰۵ % ۲۸,۴۸۶ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۴۵۳,۴۵۲ ۳۰.۱۹ % ۸۹۹,۰۶۸ ۵۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۹۴۸ ۸.۰۵ % ۲۸,۴۱۶ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۴۵۳,۴۵۲ ۳۰.۱۹ % ۸۹۹,۰۶۸ ۵۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۹۴۸ ۸.۰۵ % ۲۸,۳۴۵ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۴۴۹,۴۱۶ ۳۰.۲۳ % ۸۸۷,۹۸۹ ۵۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۹۴۸ ۸.۱۴ % ۲۸,۲۷۵ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۴۵۱,۲۳۰ ۳۰.۳۹ % ۸۸۴,۴۳۵ ۵۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۹۴۸ ۸.۱۵ % ۲۸,۲۰۵ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۴۵۱,۶۳۴ ۳۰.۵ % ۸۷۹,۸۸۴ ۵۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۹۴۸ ۸.۱۷ % ۲۸,۱۳۴ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۴۵۱,۶۲۷ ۳۰.۵۹ % ۸۷۵,۸۱۷ ۵۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۹۴۸ ۸.۱۹ % ۲۸,۰۶۴ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۴۴۷,۵۶۰ ۳۰.۲۹ % ۸۷۸,۶۰۶ ۵۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۳۷۳ ۸.۳۵ % ۲۷,۹۹۴ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %