صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۵۶۱,۷۰۳ ۴۴.۹ % ۵۹۳,۵۷۱ ۴۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۵۰۹ ۵.۶۴ % ۲۵,۲۸۰ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۵۶۱,۷۰۳ ۴۴.۹ % ۵۹۳,۵۷۱ ۴۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۵۰۹ ۵.۶۴ % ۲۵,۲۳۰ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۵۶۱,۷۰۳ ۴۴.۹ % ۵۹۳,۵۷۱ ۴۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۵۰۹ ۵.۶۴ % ۲۵,۱۷۹ ۲.۰۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۵۵۹,۹۸۷ ۴۵.۰۶ % ۵۸۷,۰۹۱ ۴۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۵۰۹ ۵.۶۷ % ۲۵,۱۲۹ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۵۶۹,۸۱۳ ۴۵.۲ % ۵۸۷,۶۱۸ ۴۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۳۳۱ ۵.۹۸ % ۲۷,۹۷۷ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۵۷۸,۶۶۷ ۴۴.۹۳ % ۶۰۲,۴۹۴ ۴۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۸۴۷ ۶.۱۲ % ۲۷,۹۵۴ ۲.۱۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۵۸۰,۱۰۱ ۴۵.۲۳ % ۵۹۵,۸۵۶ ۴۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۶۸۷ ۶.۱۳ % ۲۸,۰۴۴ ۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۵۸۴,۱۴۸ ۴۵.۵۱ % ۵۹۲,۷۴۴ ۴۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۰۹۱ ۳.۷۵ % ۵۸,۶۰۲ ۴.۵۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۵۸۴,۱۴۸ ۴۵.۵۱ % ۵۹۲,۷۴۳ ۴۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۰۹۱ ۳.۷۵ % ۵۸,۵۶۱ ۴.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۵۸۴,۱۴۸ ۴۵.۵۱ % ۵۹۲,۷۴۳ ۴۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۰۹۱ ۳.۷۵ % ۵۸,۵۲۰ ۴.۵۶ % ۰ ۰ %