صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۲ اسامی حاضرین مجمع ۱۶ آبان ۱۴۰۲ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
۳ مجمع ۱۶ آبان صندوق مشترک امین آوید برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۶ آبان ۱۴۰۲- تغییر هزینه متولی دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۵ اسامی حاضرین مجمع ۶ آبان ۱۴۰۲ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۶ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷ دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۶ آبان ۱۴۰۲- ساعت۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۸ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۲۷ شهریور۱۴۰۲- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق مشترک امین اوید ساعت ۱۴ مورخ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۰ مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۱ صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۲ اسامی حاضرین مجمع ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۳ مجمع ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ساعت ۱۰صندوق مشترک امین آوید برگزار گردید دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۴ دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۲۷ شهریور۱۴۰۲- ساعت۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۶ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰صندوق مشترک امین آوید- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ صندوق مشترک امین آوید- ساعت۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۱۹ مجمع ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ساعت ۱۱ صندوق مشترک امین آوید برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۲۱ مجمع ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ساعت ۱۰ صندوق مشترک امین آوید برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۲۲ دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید در تاریخ ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۲- ساعت۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۲۳ دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید در تاریخ ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۶ دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۷ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع ۲۱ آبان ۱۴۰۱ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳۰ مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳۱ دعوت به مجمع سالانه صندوق در تاریخ ۲۱آبان ۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۲ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ساعت ۱۲:۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۴ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۳۶ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۳۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱- ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۳۸ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ساعت ۱۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۳۹ تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۴۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۴۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۴۳ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ صندوق مشترک امین آوید ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ صندوق مشترک امین آوید ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۴۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ساعت ۱۶:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۴۶ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ساعت ۱۵:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۴۷ مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ساعت ۱۴:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۴۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰-ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۴۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰-ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۱ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۵۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۵۳ اسامی حاضرین در مجمع ۹ مرداد ۱۴۰۰ صندوق مشترک امین آوید ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۵۴ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۹:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۵۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۵۶ تایید صورتجلسه مجمع سالانه ۲۸ مهر ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۵۷ تایید صورتجلسه مجمع ۲۸ مهر-تغییر هزینه ها ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۵۸ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۲۸ مهر ۱۳۹۹ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۵۹ صورتجلسه امیدنامه ای مجمع ۲۸ مهر ۱۳۹۹ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۶۰ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ مهر ۱۳۹۹صندوق مشترک امین آوید ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۶۱ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه ۲۸ مهر ۱۳۹۹صندوق مشترک امین آوید ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۶۲ مجمع صندوق مشترک امین آوید در تاریخ ۲۸ مهر۱۳۹۹ ساعت ۱۵ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۶۳ مجمع سالیانه صندوق مشترک امین آوید در تاریخ ۲۸ مهر۱۳۹۹ ساعت ۱۴ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۶۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۲۸ مهر۱۳۹۹- ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۶۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۲۸ مهر۱۳۹۹- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۶۶ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۶۷ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۶۸ اسامی حاضرین در مجمع ۲۹ شهریور ۱۳۹۹صندوق مشترک امین آوید ساعت ۹-امضا شده دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۶۹ مجمع صندوق مشترک امین آوید در تاریخ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۷۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۲۹ شهریور۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۷۱ صورتجلسه امیدنامه ای مجمع ۷ تیر ۱۳۹۹ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۷۲ اسامی حاضرین در مجمع ۷ تیر ۱۳۹۹صندوق مشترک امین آوید ساعت ۱۴-امضا شده دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۷۳ اسامی حاضرین در مجمع ۷ تیر ۱۳۹۹صندوق مشترک امین آوید ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۷۴ برگزاری مجمع صندوق مشترک امین آوید در تاریخ ۷ تیر۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۷۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۷ تیر ۱۳۹۹- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۷۶ برگزاری مجمع صندوق مشترک امین آوید در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷۷ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۷۸ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۱۲ آبان ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۷۹ برگزاری مجمع سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۸۰ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۸۱ دعوت از دارندگان واحد های ممتاز و ارکان صندوق جهت حضور در مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۸۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۸۳ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۸۴ دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۸۵ تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۸۶ صورتجلسه مجمع تاریخ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۸۷ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۸۸ دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
۸۹ صورتجلسه مجمع تاریخ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
۹۰ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۹۱ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۹۲ تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۹۳ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۹۴ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۹۵ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۹۶ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۹۷ مجمع پایان دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۹۸ تغییر نوع صندوق از "سرمایه گذاری در سهام" به "مختلط" دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۹۹ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
۱۰۰ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
۱۰۱ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
۱۰۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۱۰۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۵
۱۰۴ اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ به شرح فایل پیوست می باشد دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۵
۱۰۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
۱۰۶ اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ به شرح فایل پیوست می باشد. دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
۱۰۷ صورت جلسه دوم مجمع مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
۱۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
۱۰۹ صورتجلسه مجمع موسس صندوق امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
۱۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳/۰۹/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۱۴