صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ساعت ۱۲:۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۲ اسامی حاضرین در مجمع ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۴ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۵ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۶ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱- ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ساعت ۱۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۸ تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ صندوق مشترک امین آوید ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ صندوق مشترک امین آوید ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۴ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ساعت ۱۶:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ساعت ۱۵:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۶ مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ساعت ۱۴:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰-ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰-ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۰ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع ۹ مرداد ۱۴۰۰ صندوق مشترک امین آوید ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۲۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۹:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۲۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۲۵ تایید صورتجلسه مجمع سالانه ۲۸ مهر ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۲۶ تایید صورتجلسه مجمع ۲۸ مهر-تغییر هزینه ها ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۲۷ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۲۸ مهر ۱۳۹۹ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۲۸ صورتجلسه امیدنامه ای مجمع ۲۸ مهر ۱۳۹۹ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ مهر ۱۳۹۹صندوق مشترک امین آوید ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه ۲۸ مهر ۱۳۹۹صندوق مشترک امین آوید ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۳۱ مجمع صندوق مشترک امین آوید در تاریخ ۲۸ مهر۱۳۹۹ ساعت ۱۵ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۳۲ مجمع سالیانه صندوق مشترک امین آوید در تاریخ ۲۸ مهر۱۳۹۹ ساعت ۱۴ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۳۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۲۸ مهر۱۳۹۹- ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۳۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۲۸ مهر۱۳۹۹- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۳۵ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۳۶ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۳۷ اسامی حاضرین در مجمع ۲۹ شهریور ۱۳۹۹صندوق مشترک امین آوید ساعت ۹-امضا شده دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۳۸ مجمع صندوق مشترک امین آوید در تاریخ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۳۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۲۹ شهریور۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۴۰ صورتجلسه امیدنامه ای مجمع ۷ تیر ۱۳۹۹ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۴۱ اسامی حاضرین در مجمع ۷ تیر ۱۳۹۹صندوق مشترک امین آوید ساعت ۱۴-امضا شده دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۴۲ اسامی حاضرین در مجمع ۷ تیر ۱۳۹۹صندوق مشترک امین آوید ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۴۳ برگزاری مجمع صندوق مشترک امین آوید در تاریخ ۷ تیر۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۴۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ ۷ تیر ۱۳۹۹- ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۴۵ برگزاری مجمع صندوق مشترک امین آوید در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۴۶ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۴۷ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۱۲ آبان ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۴۸ برگزاری مجمع سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۴۹ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ صندوق مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۵۰ دعوت از دارندگان واحد های ممتاز و ارکان صندوق جهت حضور در مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۵۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۵۲ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۵۳ دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۵۴ تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۵۵ صورتجلسه مجمع تاریخ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۵۶ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۵۷ دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
۵۸ صورتجلسه مجمع تاریخ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
۵۹ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۶۰ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۶۱ تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۶۲ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۶۳ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۶۴ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۶۵ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۶۶ مجمع پایان دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۶۷ تغییر نوع صندوق از "سرمایه گذاری در سهام" به "مختلط" دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۶۸ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
۶۹ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
۷۰ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
۷۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۷۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۵
۷۳ اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ به شرح فایل پیوست می باشد دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۵
۷۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
۷۵ اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ به شرح فایل پیوست می باشد. دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
۷۶ صورت جلسه دوم مجمع مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
۷۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
۷۸ صورتجلسه مجمع موسس صندوق امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
۷۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳/۰۹/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۱۴