صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
- اساسنامه (نسخه نهایی) -
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ تایید صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۶ آبان۱۴۰۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۲۷ شهریور۱۴۰۲- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تایید صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید- اصلاح ماده ۵ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶صندوق مشترک امین آوید تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صندوق مشترک امین آوید تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رزومه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ تایید صورتجلسه مجمع سالانه ۲۸ مهر-ساعت ۱۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ صورتجلسه تغییرات اساس‌نامه ای مجمع ۲۸ مهر۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تایید صورتجلسه مجمع ۲۹ شهریور- تمدید فعالیت تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ صورتجلسه تغییرات اساس‌نامه ای مجمع ۲۹ شهریور۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ رزومه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ رزومه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ فرم مشخصات سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۱۶ دی ۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات اساس‌نامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۱۲ آبان ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ تایید اساسنامه جدید صندوق- تغییرات مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورتجلسه مجمع ۱۲ آبان ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورتجلسه مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ تغییرات اساس نامه مبنی بر تغییر نوع صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ تغییر نوع صندوق تغییرات اساس نامه