صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۹) ۰
۶۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰
۶۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰
۶۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۷ ۰.۴۱ ۱,۱۵۶.۳ ۳۴۵.۲۵
۶۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰.۰۹ ۰.۰۷ ۴۱.۲۲ ۲۸.۰۵
۶۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰.۷۵ ۰.۰۷ ۱,۴۰۸.۲۵ ۲۷.۶
۶۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۶۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۲) ۰
۶۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۰.۰۴ (۰.۰۹) ۱۵.۵ (۲۹.۲۸)
۷۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰.۶۷ ۱.۰۴ ۱,۰۵۶.۵۳ ۴,۲۰۶.۹۷
۷۱ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۱۲۶.۷۳ ۸۴.۸
۷۲ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ (۰.۴۶) (۰.۵) (۸۱.۶۵) (۸۳.۷۳)
۷۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۷۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۷۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۷۶ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۰.۲۷ (۰.۰۶) ۱۶۹.۰۶ (۱۹.۲۶)
۷۷ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰.۳ ۰.۷۵ ۱۹۶.۸۷ ۱,۴۲۸.۸۸
۷۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱.۲۳ ۱.۸۲ ۸,۴۹۱.۲۵ ۷۱,۱۱۰.۰۵
۷۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۰.۴۱ ۰.۵۱ ۳۵۲.۷۱ ۵۲۹.۰۹