صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ آبان۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ تیر۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صورت های مالی ۹ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰بهمن ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ دی۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱مرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱تیر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ صورت های مالی ۹ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ آذر۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صورت های مالی نه ماهه صندوق مشترک امین آوید دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امن آوید دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ صورت های مالی صندوق مشترک امین آوید دوره ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صورت های مالی شش ماهه صندوق مشترک امین آوید دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ صندوق مشترک امین آوید (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امن آوید دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ صورت های مالی سالانه صندوق مشترک امین آوید دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱صندوق مشترک امین آوید (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید-تایید شده دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به دوره ی مالی سه ماهه ی منتهی به ۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)-اصلاحی دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد اصلاحی برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ -حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)-اصلاحی دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(حسابرسی شده اصلاحی) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ صورتهای مالی همراه با یادداشتهای توضیحی دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد ماهانه پرتفوی دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش ماهانه دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ صورتهای مالی همراه با یادداشت های توضیحی دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ صورتهای مالی ۱۸۰ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ گزارش عملکرد ۱۸۰ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ صورتهای مالی ۱۸۰ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ گزارش عملکرد ۹۰ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ صورتهای مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ صورتهای مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ گزارش عملکرد ۱۸۰ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد ۹۱ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ صورتهای مالی (دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ )حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ گزارش عملکرد ۲۷۲ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ گزارش عملکرد ۱۸۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد ۱۸۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد ۹۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد ۳۵۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ گزارش عملکرد ۳۵۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق امین آوید دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ صورتهای مالی ۸ماه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ گزارش عملکرد ۲۶۰ روزه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ گزارش عملکرد ۱۶۹ روزه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد ۷۸ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ دانلود