صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۹۶,۹۵۲ ۳۹.۷۳ ۴۵۵,۹۳۶ ۳۰.۳۹ ۴۴۹,۷۲۸ ۳۰.۴۵ ۴۶۸,۷۱۴ ۳۰.۸۳
سایر سهام ۲۴۱,۴۹۵ ۴۸.۷۲ ۸۷۰,۶۳۰ ۵۸.۰۳ ۸۷۶,۶۹۱ ۵۹.۳۶ ۹۰۲,۲۰۴ ۵۹.۳۳
اوراق مشارکت ۱۵,۲۳۵ ۳.۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۳۶۴ ۰.۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۶,۵۳۸ ۵.۳۵ ۱۳۹,۵۷۵ ۹.۳ ۱۲۰,۶۰۱ ۸.۱۷ ۱۲۰,۹۴۹ ۷.۹۵
سایر دارایی‌ها ۱۵,۰۹۱ ۳.۰۴ ۳۴,۰۹۳ ۲.۲۷ ۲۹,۹۶۲ ۲.۰۳ ۲۸,۶۲۷ ۱.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۳ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد