صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۳۷,۹۸۲ ۴۰.۵۳ ۵۵۸,۷۴۸ ۴۶.۳۷ ۵۷۷,۲۵۲ ۴۵.۶۳ ۵۶۱,۷۰۳ ۴۴.۹
سایر سهام ۱۵۶,۶۲۴ ۴۶ ۵۵۴,۴۸۰ ۴۶.۰۱ ۵۹۹,۹۰۶ ۴۷.۴۳ ۵۹۳,۵۷۱ ۴۷.۴۴
اوراق مشارکت ۱۷,۸۸۸ ۵.۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۴۲۸ ۰.۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۷,۷۷۶ ۵.۲۲ ۵۹,۵۷۲ ۴.۹۴ ۵۶,۰۲۵ ۴.۴۳ ۷۰,۵۰۹ ۵.۶۴
سایر دارایی‌ها ۹,۷۳۷ ۲.۸۶ ۳۲,۲۶۴ ۲.۶۸ ۳۱,۷۷۰ ۲.۵۱ ۲۵,۲۸۰ ۲.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد