صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 امین آوید 1401/07/05 17,859,566 17,740,087 17,740,087 0 0 218,449 0 153,832 64,617 1,146,311,217,626
2 امین آوید 1401/07/04 17,868,046 17,748,567 17,748,567 0 0 218,449 0 153,832 64,617 1,146,859,176,663
3 امین آوید 1401/07/03 17,731,097 17,612,571 17,612,571 0 0 218,449 0 153,832 64,617 1,138,071,500,087
4 امین آوید 1401/07/02 17,717,127 17,598,601 17,598,601 0 0 218,449 0 153,832 64,617 1,137,168,772,496
5 امین آوید 1401/07/01 17,955,187 17,835,035 17,835,035 0 0 218,449 0 153,832 64,617 1,152,446,455,254
6 امین آوید 1401/06/31 17,957,130 17,836,979 17,836,979 0 0 218,449 0 153,832 64,617 1,152,572,044,740
7 امین آوید 1401/06/30 17,953,839 17,833,687 17,833,687 0 0 218,449 0 153,832 64,617 1,152,359,356,140
8 امین آوید 1401/06/29 18,007,145 17,886,074 17,886,074 0 0 218,449 0 153,832 64,617 1,155,744,446,146
9 امین آوید 1401/06/28 18,038,160 17,917,303 17,917,303 0 0 218,449 4 153,832 64,617 1,157,762,376,218
10 امین آوید 1401/06/27 18,022,134 17,901,526 17,901,526 0 0 218,449 0 153,828 64,621 1,156,814,533,960
11 امین آوید 1401/06/26 18,097,013 17,976,197 17,976,197 0 0 218,449 0 153,828 64,621 1,161,639,851,533
12 امین آوید 1401/06/25 18,098,603 17,977,787 17,977,787 0 0 218,449 0 153,828 64,621 1,161,742,585,802
13 امین آوید 1401/06/24 18,099,099 17,978,283 17,978,283 0 0 218,449 0 153,828 64,621 1,161,774,635,892
14 امین آوید 1401/06/23 18,110,539 17,989,724 17,989,724 0 0 218,449 0 153,828 64,621 1,162,513,926,972
15 امین آوید 1401/06/22 18,011,652 17,891,726 17,891,726 0 0 218,449 0 153,828 64,621 1,156,181,213,211
16 امین آوید 1401/06/21 17,966,449 17,847,953 17,847,953 0 0 218,449 0 153,828 64,621 1,153,352,550,479
17 امین آوید 1401/06/20 17,974,869 17,856,937 17,856,937 0 0 218,449 0 153,828 64,621 1,153,933,120,523
18 امین آوید 1401/06/19 17,994,928 17,877,341 17,877,341 0 0 218,449 0 153,828 64,621 1,155,251,660,257
19 امین آوید 1401/06/18 18,095,297 17,977,588 17,977,588 0 0 218,449 0 153,828 64,621 1,161,729,689,896
20 امین آوید 1401/06/17 18,097,392 17,979,683 17,979,683 0 0 218,449 0 153,828 64,621 1,161,865,063,272