صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 امین آوید 1401/03/06 19,002,305 18,879,404 18,879,404 0 0 218,449 0 153,446 65,003 1,227,217,889,854
2 امین آوید 1401/03/05 19,003,512 18,880,611 18,880,611 0 0 218,449 0 153,446 65,003 1,227,296,384,688
3 امین آوید 1401/03/04 19,004,725 18,881,824 18,881,824 0 0 218,449 0 153,446 65,003 1,227,375,206,150
4 امین آوید 1401/03/03 18,878,748 18,756,718 18,756,718 0 0 218,449 0 153,446 65,003 1,219,242,922,715
5 امین آوید 1401/03/02 19,060,352 18,937,222 18,937,222 0 0 218,449 0 153,446 65,003 1,230,976,211,204
6 امین آوید 1401/03/01 19,429,124 19,303,470 19,303,470 0 0 218,449 0 153,446 65,003 1,254,783,480,646
7 امین آوید 1401/02/31 19,468,733 19,343,631 19,343,631 0 0 218,449 0 153,446 65,003 1,257,394,064,664
8 امین آوید 1401/02/30 19,538,718 19,413,518 19,413,518 0 0 218,449 0 153,446 65,003 1,261,936,901,253
9 امین آوید 1401/02/29 19,540,079 19,414,878 19,414,878 0 0 218,449 0 153,446 65,003 1,262,025,346,742
10 امین آوید 1401/02/28 19,541,462 19,416,261 19,416,261 0 0 218,449 5 153,446 65,003 1,262,115,233,784
11 امین آوید 1401/02/27 19,694,730 19,568,666 19,568,666 0 0 218,449 0 153,441 65,008 1,272,119,823,945
12 امین آوید 1401/02/26 19,713,055 19,583,469 19,583,469 0 0 218,449 0 153,441 65,008 1,273,082,150,822
13 امین آوید 1401/02/25 19,741,623 19,611,864 19,611,864 0 0 218,449 0 153,441 65,008 1,274,928,033,186
14 امین آوید 1401/02/24 19,742,400 19,612,646 19,612,646 0 0 218,449 0 153,441 65,008 1,274,978,893,672
15 امین آوید 1401/02/23 19,447,225 19,319,507 19,319,507 0 0 218,449 0 153,441 65,008 1,255,922,532,544
16 امین آوید 1401/02/22 19,448,646 19,320,928 19,320,928 0 0 218,449 0 153,441 65,008 1,256,014,916,330
17 امین آوید 1401/02/21 19,450,068 19,322,350 19,322,350 0 0 218,449 0 153,441 65,008 1,256,107,343,549
18 امین آوید 1401/02/20 19,063,105 18,938,054 18,938,054 0 0 218,449 0 153,441 65,008 1,231,125,042,385
19 امین آوید 1401/02/19 19,028,131 18,903,338 18,903,338 0 0 218,449 0 153,441 65,008 1,228,868,176,170
20 امین آوید 1401/02/18 19,151,893 19,026,260 19,026,260 0 0 218,449 4 153,441 65,008 1,236,859,099,772