صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴,۶۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۵,۳۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۳۶,۱۷۸,۲۳۶,۹۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۶۹۶,۱۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۵۸۲,۱۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۵۸۲,۱۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۱۷,۶۹۶,۱۷۹ ۱۷,۵۸۲,۱۸۳ ۱۷,۵۸۲,۱۸۳ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۳۶,۱۷۸,۲۳۶,۹۷۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۷,۶۹۷,۳۱۲ ۱۷,۵۸۳,۳۱۵ ۱۷,۵۸۳,۳۱۵ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۳۶,۲۵۱,۴۲۰,۳۳۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۷,۶۹۸,۴۴۵ ۱۷,۵۸۴,۴۴۹ ۱۷,۵۸۴,۴۴۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۳۶,۳۲۴,۶۷۶,۶۰۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۷,۷۲۶,۸۵۷ ۱۷,۶۱۲,۶۷۳ ۱۷,۶۱۲,۶۷۳ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۳۸,۱۴۸,۵۴۵,۹۰۸
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۷,۷۰۰,۰۶۹ ۱۷,۵۸۶,۰۷۷ ۱۷,۵۸۶,۰۷۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۳۶,۴۲۹,۸۹۳,۸۸۴
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱۷,۷۰۱,۲۰۶ ۱۷,۵۸۷,۲۱۴ ۱۷,۵۸۷,۲۱۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۳۶,۵۰۳,۳۲۹,۵۵۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۷,۷۰۲,۳۴۳ ۱۷,۵۸۸,۳۵۱ ۱۷,۵۸۸,۳۵۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۳۶,۵۷۶,۸۱۴,۸۳۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۷,۵۲۳,۳۶۷ ۱۷,۴۱۰,۵۹۶ ۱۷,۴۱۰,۵۹۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۲۵,۰۹۰,۱۰۰,۶۶۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۷,۵۲۴,۴۲۹ ۱۷,۴۱۱,۶۵۸ ۱۷,۴۱۱,۶۵۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۲۵,۱۵۸,۷۴۱,۲۸۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۷,۵۲۵,۴۹۲ ۱۷,۴۱۲,۷۲۱ ۱۷,۴۱۲,۷۲۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۲۵,۲۲۷,۴۴۷,۵۷۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۷,۴۲۶,۰۴۳ ۱۷,۳۱۳,۹۶۲ ۱۷,۳۱۳,۹۶۲ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۱۸,۸۴۵,۵۵۰,۸۲۹
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۷,۴۲۳,۶۳۰ ۱۷,۳۱۱,۵۷۲ ۱۷,۳۱۱,۵۷۲ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۱۸,۶۹۱,۰۹۹,۶۸۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۷,۴۴۴,۹۱۷ ۱۷,۳۳۲,۷۲۱ ۱۷,۳۳۲,۷۲۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۲۰,۰۵۷,۷۵۰,۶۵۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۷,۶۴۴,۹۱۱ ۱۷,۵۳۱,۳۴۹ ۱۷,۵۳۱,۳۴۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۳۲,۸۹۳,۲۹۲,۷۹۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱۷,۶۶۱,۶۹۲ ۱۷,۵۴۸,۰۲۱ ۱۷,۵۴۸,۰۲۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۳۳,۹۷۰,۶۷۹,۷۰۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۷,۶۶۲,۷۶۴ ۱۷,۵۴۹,۰۹۳ ۱۷,۵۴۹,۰۹۳ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۳۴,۰۳۹,۹۵۰,۳۰۶
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۷,۶۶۳,۸۱۵ ۱۷,۵۵۰,۱۴۵ ۱۷,۵۵۰,۱۴۵ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۳۴,۱۰۷,۸۸۷,۸۸۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۷,۵۹۰,۲۹۸ ۱۷,۴۷۷,۱۴۰ ۱۷,۴۷۷,۱۴۰ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۲۹,۳۹۰,۲۸۹,۶۸۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۷,۶۷۰,۴۶۵ ۱۷,۵۵۶,۷۶۴ ۱۷,۵۵۶,۷۶۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۳۴,۵۳۵,۶۷۲,۵۲۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۷,۹۱۷,۷۸۸ ۱۷,۸۰۲,۳۹۷ ۱۷,۸۰۲,۳۹۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۵۰,۴۰۸,۶۶۴,۸۵۳
  مشاهده همه