صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴,۶۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۵,۳۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۴۶,۳۱۱,۲۱۷,۶۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۸۵۹,۵۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۷۴۰,۰۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۷۴۰,۰۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۰۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۱۷,۸۵۹,۵۶۶ ۱۷,۷۴۰,۰۸۷ ۱۷,۷۴۰,۰۸۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۳۲ ۶۴,۶۱۷ ۱,۱۴۶,۳۱۱,۲۱۷,۶۲۶
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۷,۸۶۸,۰۴۶ ۱۷,۷۴۸,۵۶۷ ۱۷,۷۴۸,۵۶۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۳۲ ۶۴,۶۱۷ ۱,۱۴۶,۸۵۹,۱۷۶,۶۶۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۱۷,۷۳۱,۰۹۷ ۱۷,۶۱۲,۵۷۱ ۱۷,۶۱۲,۵۷۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۳۲ ۶۴,۶۱۷ ۱,۱۳۸,۰۷۱,۵۰۰,۰۸۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۱۷,۷۱۷,۱۲۷ ۱۷,۵۹۸,۶۰۱ ۱۷,۵۹۸,۶۰۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۳۲ ۶۴,۶۱۷ ۱,۱۳۷,۱۶۸,۷۷۲,۴۹۶
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱۷,۹۵۵,۱۸۷ ۱۷,۸۳۵,۰۳۵ ۱۷,۸۳۵,۰۳۵ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۳۲ ۶۴,۶۱۷ ۱,۱۵۲,۴۴۶,۴۵۵,۲۵۴
  ۶ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۷,۹۵۷,۱۳۰ ۱۷,۸۳۶,۹۷۹ ۱۷,۸۳۶,۹۷۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۳۲ ۶۴,۶۱۷ ۱,۱۵۲,۵۷۲,۰۴۴,۷۴۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۷,۹۵۳,۸۳۹ ۱۷,۸۳۳,۶۸۷ ۱۷,۸۳۳,۶۸۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۳۲ ۶۴,۶۱۷ ۱,۱۵۲,۳۵۹,۳۵۶,۱۴۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۸,۰۰۷,۱۴۵ ۱۷,۸۸۶,۰۷۴ ۱۷,۸۸۶,۰۷۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۳۲ ۶۴,۶۱۷ ۱,۱۵۵,۷۴۴,۴۴۶,۱۴۶
  ۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۸,۰۳۸,۱۶۰ ۱۷,۹۱۷,۳۰۳ ۱۷,۹۱۷,۳۰۳ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۴ ۱۵۳,۸۳۲ ۶۴,۶۱۷ ۱,۱۵۷,۷۶۲,۳۷۶,۲۱۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۸,۰۲۲,۱۳۴ ۱۷,۹۰۱,۵۲۶ ۱۷,۹۰۱,۵۲۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۵۶,۸۱۴,۵۳۳,۹۶۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۱۸,۰۹۷,۰۱۳ ۱۷,۹۷۶,۱۹۷ ۱۷,۹۷۶,۱۹۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۶۱,۶۳۹,۸۵۱,۵۳۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۱۸,۰۹۸,۶۰۳ ۱۷,۹۷۷,۷۸۷ ۱۷,۹۷۷,۷۸۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۶۱,۷۴۲,۵۸۵,۸۰۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۱۸,۰۹۹,۰۹۹ ۱۷,۹۷۸,۲۸۳ ۱۷,۹۷۸,۲۸۳ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۶۱,۷۷۴,۶۳۵,۸۹۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۸,۱۱۰,۵۳۹ ۱۷,۹۸۹,۷۲۴ ۱۷,۹۸۹,۷۲۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۶۲,۵۱۳,۹۲۶,۹۷۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۱۸,۰۱۱,۶۵۲ ۱۷,۸۹۱,۷۲۶ ۱۷,۸۹۱,۷۲۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۵۶,۱۸۱,۲۱۳,۲۱۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۱۷,۹۶۶,۴۴۹ ۱۷,۸۴۷,۹۵۳ ۱۷,۸۴۷,۹۵۳ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۵۳,۳۵۲,۵۵۰,۴۷۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۱۷,۹۷۴,۸۶۹ ۱۷,۸۵۶,۹۳۷ ۱۷,۸۵۶,۹۳۷ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۵۳,۹۳۳,۱۲۰,۵۲۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۱۷,۹۹۴,۹۲۸ ۱۷,۸۷۷,۳۴۱ ۱۷,۸۷۷,۳۴۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۵۵,۲۵۱,۶۶۰,۲۵۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۱۸,۰۹۵,۲۹۷ ۱۷,۹۷۷,۵۸۸ ۱۷,۹۷۷,۵۸۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۶۱,۷۲۹,۶۸۹,۸۹۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۱۸,۰۹۷,۳۹۲ ۱۷,۹۷۹,۶۸۳ ۱۷,۹۷۹,۶۸۳ ۰ ۰ ۲۱۸,۴۴۹ ۰ ۱۵۳,۸۲۸ ۶۴,۶۲۱ ۱,۱۶۱,۸۶۵,۰۶۳,۲۷۲
  مشاهده همه